Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Radikale Venstre i Dragør

Publiceret

07. june
2014

Vedtægter for Radikale Venstre i Tårnby Kredsen (Tårnby og Dragør Kommune)

Radikale Venstre Tårnby Kredsen

§1

Medlemmer af Radikale Venstre, der er bosiddende i Tårnby og Dragør Kommune, er medlem af Radikale Venstre, Tårnby Kredsen.

§2

Tårnby Kredsens formål er:

-          At fremme den politiske aktivitet i de to kommuner med henblik på at skabe størst mulig medlemstilslutning til Tårnby Kredsen og størst mulig tilslutning til Radikale Venstres politik.

-          At lede Radikale Venstres arbejdede i de to kommuner.

-          At sikre samarbejdet mellem kommunernes valgte radikale kommunalpolitikere

-          At gennemføre valgkamp ved kommunalvalg.

-          At medvirke i valgkamp ved regionsvalg, folketingsvalg og europaparlamentsvalg samt ved folkeafstemninger i øvrigt.

§3
Generalforsamlingen er Tårnby Kredsens øverste myndighed.

Den ordinære generalforsamling afholdes i april, dog senest 1. uge inden opstillingskredsforsamlingens årsmøde. Indkaldelsen skal med mindst to ugers varsel og med angivelse af dagsorden ske skriftligt til medlemmerne i Tårnby Kredsen, eller ved annoncering i et medlemsblad, der mindst  dækker Tårnby Kredsen geografiske område. Møde-, tale- og stemmeret på ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger eller opstillingsmøder har alle, der er medlem af Tårnby Kredsen og som har betalt kontingent rettidigt. Det vil sige senest 14 dage før det møde, hvor stemmeafgivelsen finder sted.

Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

1.      Valg af dirigent og mødesekretær

2.      Formandens beretning

3.      Forelæggelse af det reviderede regnskab

4.      Fastlæggelse af kontingent for det følgende år

5.      Behandling af indkommende forslag

6.      Valg af

a.       Formand

b.      Næstformand

c.       3. bestyrelsesmedlemmer

d.      2. suppleanter

e.       1 revisor

f.       1 revisorsuppleant

7.      Valg af delegerede til storkredsforsamlingen

8.      Valg af delegerede til regionsforsamlingen

9.      Valg af delegerede til landsmødet

10.  Eventuelt

 

§ 4

Tårnby Kredsen ledes af en bestyrelse bestående af

a.       Formand

b.      Næstformand

c.       3 bestyrelsesmedlemmer
Formand og næstformand skal være fra hver sin kommune.

Partiets repræsentant(er) i kommunalbestyrelserne og en repræsentant valg af den lokale RU-organisation og bosiddende i kommunen tiltræder bestyrelsen uden stemmeret.

Hele bestyrelsen vælges hvert år. Genvalg kan finde sted.

Valgbar er et hvert medlem af foreningen, som har betalt kontingent rettidigt. Det vil sige 14 dage før det møde, hvor valget finder sted.

I sager, som er optaget på det til bestyrelsesmedlemmerne udsendte dagsorden, er bestyrelses beslutningsdygtig uanset de mødtes antal. I andre sager er bestyrelsen beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer stemmer for at optage sagen på dagsorden. Ved afstemning gælder absolut stemmeflertal.

Senest en måned efter generalforsamlingen afholder bestyrelsen sit første møde. Bestyrelsen vælger på dette møde sekretær og kasser af sin midte

Bestyrelsen indkaldes så ofte, formanden finder det fornødent, dog mindst 4 gange årligt, og den skal indkalde når mindst 2 medlemmer over for formanden fremsætter ønske herom.

§5

Stk. 1 Kredsen regnskabsår følger kalenderåret.

Medlemskontingent forfalder den 1. januar i det år, for hvilket kontingentet gælder og skal være indbetalt senest 14 dage før den ordinære generalforsamling. Kontingentet opkræves af landsforbundet.

Stk. 2. Tårnby Kredsen udreder af medlemskontingentet evt. økonomiske bidrag til storkredsforsamlingen og regionsforsamlingen, således som disse organisationer måtte beslutte

Stk. 3 Revisionen har pligt til mindst en gang i løbet af regnskabsåret at gennemgå kredsens regnskab og bilag samt kontrollere beholdningens tilstedeværelse.

§ 6

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når formanden eller bestyrelsen ønsker det, og skal afholdes, når mindst 1/3 af bestyrelsesmedlemmerne eller mindst ¼ af kredsens medlemmer indgiver skriftlig begæring derom med motiveret forslag til dagsorden. En sådan ekstraordinær generalforsamling skal indvarsles senest 2 uger efter, at formanden har modtaget anmodningen om afholdelse og indvarsles i øvrigt efter reglerne i § 3.

 

§ 7

På den ordinære generalforsamling forud for et kommunalvalg træffes bestemmelser for begge kommuner om antal af kandidater på listen og opstillingsform (partiliste eller sideordnet opstilling) samt om eventuelle geografiske og andre hensyn ved listens sammensætning.

Senest 6. måneder før et kommunalvalg fastsætter bestyrelsen tid og sted for opstillingsmøderne, der indvarsles efter reglerne i § 3. Opstilling af kandidatliste til kommunalvalg sker på opstillingsmøderne.

Dagsorden for et opstillingsmøde skal indeholde følgende punkter:

-          Valg af dirigent

-          Beslutning om (evt. bemyndigelse til bestyrelsen vedr.) valgforbund

-          Kandidatliste (evt. bemyndigelse til bestyrelsen om udvidelse af denne)

-          Evt.

§ 8

Alle valg og afstemninger foretages som fastsat i landsforbundets vedtægter og landsforbundet supplerende bestemmelser herom.

§9

Stk.1 beslutning om en eventuel skriftlig afstemning (urafstemning) vedrørende emner til personvalg kan træffes på en i dette øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling eller den ordinære generalforsamling, fortsat at punktet er optaget på dagsordenen.

Bestyrelsen formulerer afstemningstemaet til godkendelse på generalforsamlingen.

Urafstemningen kan endvidere afholdes, når der til valg til en tillidspost er anmeldt mere end en kandidat.

Urafstemningen kan endvidere afholdes ved opstilling af en kandidatliste.

Generalforsamlingen vedtager for det konkrete tilfælde de nærmere bestemmelser for afgørelse af resultatet, herunder retningslinjer om eventuel supplerende urafstemning eller endelig vedtagelse på en generalforsamling.

Stk 2. Urafstemning forberedes, ledes og kontrolleres af bestyrelsen, foreningens revisor og dirigent ved den sidst afholdte generalforsamling.

Bestyrelsen træffer som minimum beslutning om:

-          Stemmesedlernes udformning, herunder kandidaternes placering på stemmesedlerne.

-          Den periode, i hvilken afstemning kan foregå

-          Tidspunkt og sted for stemmeoptælling, der skal være åben for medlemmerne.

-          Der udarbejdes et referat over bestyrelsens beslutninger.

Stk. 3 Ophævelse af en ved urafstemning truffet beslutning kan finde sted, hvis der indtræder særlige omstændigheder. Bestyrelsen indkalder da til ekstraordinær generalforsamling, hvor det i dagsordnen til generalforsamlingen udtrykkeligt er fastlagt, hvad der foreslås besluttet.Endvidere kan bestyrelsen ophæve en urafstemning, hvis der er indtruffet situationer, hvor urafstemning åbenlyst har mistet sin betydning.

§10

Vedtægterne kan kun ændres på en generalforsamling, og såfremt ændringsforslaget er optaget som et selvstændigt punkt på dagsorden med angivelse af forslagets ordlyd.

Ændringerne i vedtægterne, der er en følge af ændringer i Radikale Venstres landsforbunds vedtægter, kan dog umiddelbart indarbejdes og meddeles på førstkommende ordinære generalforsamling.

§ 11

Bestemmelserne i landsforbundets vedtægter er i øvrigt gældende for foreningen.

§ 12

Eventuel opløsning af Tårnby Kredsen skal ske efter konsultation med landsforbundets forretningsudvalg og efter dettes anvisninger.

 

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 22. november 2006 til ikrafttræden pr. 01.01.2007.